81.5cm medium long tail

81.5 cm x 308 cm medium long tail